VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

Darba vides nodaļas funkcijas

Sadarbībā ar iestādēm novērtēt veselībai kaitīgos darba apstākļus un noteikt darba vides riska faktorus, kurus nepieciešams novērst vai samazināt, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību.

Pēc darba vides riska novērtēšanas rezultātiem noteikt darba vietas, kurās pastāv darba vides risks (līdzīgos darba apstākļos darba vides risku novērtē vienā darba vietā vai darba veidā) un nepieciešami darba aizsardzības pasākumi tā novēršanai vai samazināšanai.

Piedalīties profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu izstrādē, kuros:

– nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori;

– nodarbinātajiem ir īpaši apstākļi;

– nodarbināto darbs ir saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai.

Piedalīties sarakstu izstrādē par nodarbinātiem, kuriem, pildot darba vai dienesta pienākumus, nepieciešamas vakcinācijas pret vakcīnregulējamām infekciju slimībām.

Kontrolēt nodarbināto obligāto veselības pārbaužu veikšanu.

Sadarbībā ar Valsts Darba inspekcijas amatpersonām sagatavot darba vietu higiēnisko raksturojumu, veikt Iestāžu apsekošanu darba higiēnas jomā, izvērtēt darba vietas iekārtojumu un aprīkojumu, darba vidi un metodes.

Piedalīties darba vides laboratorisko mērījumu organizēšanā un veikšanā.

Sniegt konsultācijas iestādēm darba aizsardzības un darba higiēnas jomā.

Veikt Centra darba aizsardzības speciālistu pienākumus.

Nodaļa sadarbojas ar citām kompetentām institūcijām, kuras uzrauga un kontrolē darba aizsardzības prasību izpildi valstī.