VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

Par darba vides nodaļu

Darba vides nodaļa (turpmāk –Nodaļa) ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra struktūrvienība, kas veic darba vides iekšējo uzraudzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs (turpmāk – Iestādes).

Nodaļa darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un ar to saistītiem normatīviem aktiem, ievēro darba aizsardzības vispārīgos principus un sadarbībā ar darba devējiem (iestāžu vadītājiem) un to pārstāvjiem iesaistās darba aizsardzības sistēmas izveidē, lai sekmētu maksimāli drošas un veselībai nekaitīgas darba vides izveidi Iestādēs.

Nodaļas darbības mērķis – saglabāt nodarbināto veselību, novēršot vai maksimāli samazinot darba vides riska un kaitīgo vides faktoru ietekmi.

Nodaļai ir šādi uzdevumi:

– sadarbībā ar iestādēm izvērtēt darba vidi Iestādēs;

– apkopot datus, izstrādāt rekomendācijas un pasākumus maksimāli drošas darba vides veidošanai;

– sniegt konsultatīvu palīdzību iestādēm par savā kompetencē esošajiem darba higiēnas un darba aizsardzības jautājumiem.

Nodaļas kompetencē ietilpst darba aizsardzības pasākumi tiktāl, ciktāl tie nav saistīti ar nodarbināto speciālo dienesta pienākumu izpildi, kuru darbību uzrauga speciāli dienesti un zinātniski pētnieciskās iestādes.