VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

Nelaimes gadījums

Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) pēc nelaimes gadījuma darbā ir tiesības saņemt šādas sociālās garantijas:

 Sociālās garantijas Iekšlietu ministrijas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi pēc nelaimes gadījuma darbā

Veselības aprūpes pakalpojumi

Veselības aprūpes pakalpojumi no dienesta atvaļinātajām amatpersonām

Nelaimes gadījuma pabalsts (infografika)

Nelaimes gadījuma pabalsts, ja noteikta invaliditāte

Pabalsts sakarā ar amatpersonas bojāeju

Psiholoģiskā palīdzība

 

I. Veselības aprūpes pakalpojumi

 

Apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu veidus un apjomu nosaka 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”.

Amatpersonām apmaksā:

1. plānveida ķirurģiskās operācijas, kuras saistītas ar nelaimes gadījumu darbā, ja to izdevumus nesedz atbilstoši likumam “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”;

2. medicīniskās rehabilitācijas kursu, ne ilgāku par divām nedēļām, viena gada laikā pēc nelaimes gadījumā darbā, pārciestas traumas vai ķirurģiskas operācijas;

3. pacientu iemaksas un līdzmaksājumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saņemti Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra līgumiestādēs vai izdevumu kompensāciju par veiktajām pacienta iemaksām 100% apmērā bez limitu ierobežojumiem.

 

Lai saņemtu apmaksātu plānveida ķirurģisko operāciju, amatpersona Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram nosūta iesniegumu par plānveida ķirurģiskās operācijas nepieciešamību un speciālista atzinumu par operācijas nepieciešamību.

Lai saņemtu medicīniskās rehabilitācijas kursu, amatpersona Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram nosūta iesniegumu par medicīniskās rehabilitācijas kursa apmaksu un ārstniecības iestādes izsniegtu izrakstu ar informāciju par veikto ārstēšanu un ieteikumiem.

Ja Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs pieņem lēmumu apmaksāt operācijas  vai rehabilitācijas izdevumus, tas nosūta samaksas garantijas vēstuli ārstniecības iestādei un informē par to amatpersonu.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs var pieņemt lēmumu apmaksāt medicīniskās rehabilitācijas izdevumus arī tad, ja nelaimes gadījuma izmeklēšana nav pabeigta un nav sastādīts akts par nelaimes gadījumu darbā, bet medicīniskās rehabilitācijas kurss amatpersonai nepieciešams pēc ambulatorā vai stacionārā ārstniecības posma pabeigšanas. Šādā gadījumā Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs informāciju par nelaimes gadījumā cietušo amatpersonu iegūst no iestādes, kura izmeklē attiecīgo nelaimes gadījumu.

Lai saņemtu kompensāciju par veiktajām pacientu iemaksām, amatpersona Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram nosūta iesniegumu par veselības aprūpes izdevumu kompensāciju, pievienojot maksājumu apliecinošus dokumentus, kuros norādīts amatpersonas vārds, uzvārds, personas kods un saņemtais pakalpojums (ja ārstniecības iestādes izsniegtajā kases aparāta čekā minētā informācija nav norādīta vai tā ir nepilnīga, nepieciešams pievienot kvīti, kurā norādīta trūkstošā informācija). No iesniegtajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem jāvar nepārprotami secināt, kāds konkrēti pakalpojums ir saņemts – piemēram, zoba labošana, zoba ekstrakcija, ārsta gastroenterologa konsultācija utml.

 

Sīkāku informāciju par apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem amatpersonām var atrast bukletā.

 

Papildus informāciju par veselības aprūpi var saņemt pa tālruni 67829853 un e-pastu: elita.lapina@iem.gov.lv

 

II. Veselības aprūpes pakalpojumi no dienesta atvaļinātajām amatpersonām

 

Apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu veidus un apjomu nosaka 2014.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.93 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”.

Minētie noteikumi paredz ar 2014.gada 1.janvāri atvaļinātajām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi, ja attiecīgā amatpersona ir atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, kam par iemeslu ir ievainojums vai sakropļojums, vai citāds veselības kaitējums (izņemot arodslimību), kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistīta nelaimes gadījuma rezultātā.

Lai saskaņā ar šiem noteikumiem saņemtu apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, atvaļināta amatpersona iesniedz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā iesniegumu, kā arī medicīnisko dokumentāciju par nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības kaitējuma ārstēšanu.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs mēneša laikā pēc saņemšanas izvērtē atvaļinātās amatpersonas iesniegumu, rīkojumu par amatpersonas atvaļināšanu no dienesta, nelaimes gadījumu apliecinošus dokumentus un medicīnisko dokumentāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1. piešķirt tiesības saņemt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un izsniegt atvaļinātas amatpersonas veselības karti, ja tiek konstatēta atbilstība Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem;

2. atteikt piešķirt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ja tiek konstatēta neatbilstība Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

Par pieņemto lēmumu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs informē atvaļināto amatpersonu. Ja Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs ir pieņēmis lēmumu piešķirt tiesības saņemt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, noteikumi paredz atvaļinātajai amatpersonai apmaksāt vai kompensēt šādus ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus:

1.pacienta iemaksas un līdzmaksājumus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu apmaksājot ārstniecības iestādēm saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai kompensējot atvaļinātām amatpersonām izdevumus bez limita ierobežojuma;

2. veselības aprūpes pakalpojumus, kas netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem vai saņemti ārpus rindas, kompensējot atvaļinātām amatpersonām to izdevumus, kopumā ne vairāk kā 215 euro kalendāra gadā katrai amatpersonai;

3. plānveida ķirurģiskās operācijas un izmeklējumus, kas nepieciešami nelaimes gadījumā gūto ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai un ārstēšanai. Šie pakalpojumi tiek  apmaksāti pamatojoties uz centra vai Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu, ka plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūto ievainojumu vai sakropļojuma seku izvērtēšanai vai ārstēšanai. Lai saņemtu apmaksātu plānveida ķirurģisko operāciju, atvaļinātā amatpersona Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram nosūta iesniegumu par plānveida ķirurģiskās operācijas nepieciešamību un speciālista atzinumu par operācijas nepieciešamību. Ja centrs pieņem lēmumu segt medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas nosūta garantijas vēstuli medicīniskās rehabilitācijas iestādei un informē par to atvaļināto amatpersonu;

4. ārstniecības personas izrakstītu medikamentu, kuri iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā, iegādi, kompensējot atvaļinātai amatpersonai to izdevumus 75% apmērā, bet kopumā ne vairāk kā 75 euro apmērā kalendāra gadā katrai atvaļinātajai amatpersonai;

5. medicīniskās rehabilitācijas kursu vienu reizi kalendārā gada laikā, kopumā ne vairāk kā 500 euro apmērā katrai amatpersonai, pamatojoties uz atvaļinātās amatpersonas iesniegumu, kam pievienots ārsta speciālista atzinums vai nosūtījums rehabilitācijas kursam. Ja centrs pieņem lēmumu segt medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas nosūta garantijas vēstuli medicīniskās rehabilitācijas iestādei un informē par to atvaļināto amatpersonu;

6. zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumus, kompensējot atvaļinātai amatpersonai to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 145 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai.

Minētais tiek piemērots attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātajām amatpersonām sniegti pēc 2014.gada 1.janvāra.

Kompensācijas saņemšanai par veselības aprūpes pakalpojumiem atvaļinātā amatpersona centrā iesniedz:

– iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontu kredītiestādē, kurā ieskaitāma kompensācija, adresi un tālruņa numuru;

– maksājumus apliecinošus dokumentus, kuros norādīts atvaļinātās amatpersonas vārds, uzvārds, personas kods un kas noformēti atbilstoši likumam “Par grāmatvedību“;

– dokumentus, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja tas neizriet no maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Lai saņemtu kompensāciju par ārstniecības personas izrakstīto medikamentu iegādi, atvaļinātā amatpersona iesniedz arī ārstniecības personas izrakstītās receptes kopiju.

No iesniegtajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem jāvar nepārprotami secināt, kāds konkrēti pakalpojums ir saņemts – piemēram, zoba labošana, zoba ekstrakcija, ārsta gastroenterologa konsultācija utml.

 

Papildus informāciju par veselības aprūpi var saņemt pa tālruni 67829853 un e-pastu: elita.lapina@iem.gov.lv

 

III. Nelaimes gadījuma pabalsts, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta pienākumus

Nelaimes gadījuma pabalstu apmēru nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

 Ja amatpersonas, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta pienākumus, ir cietušas nelaimes gadījumā un guvušas ievainojumu vai sakropļojumu vai šo amatpersonu veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību) un 12 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija tām ir noteikusi invaliditāti uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, kuras cēlonis ir aktā par nelaimes gadījumu darbā minētais nelaimes gadījums, izmaksā vienreizēju pabalstu:

1) I grupas invalīdam — 71 145 euro;

2) II grupas invalīdam — 35 573 euro;

3) III grupas invalīdam — 14 229 euro.

Ja amatpersonas, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta pienākumus, ir cietušas nelaimes gadījumā un guvušas ievainojumu vai sakropļojumu vai šo amatpersonu veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību), bet tām nav noteikta invaliditāte, izmaksā vienreizēju pabalstu:

1) smaga veselības bojājuma gadījumā — 10 000 euro;

2) vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā — 5000 euro;

3) viegla veselības bojājuma gadījumā — 200 euro, ja pārejošā darba (dienesta) nespēja ilgst vairāk par sešām dienām.

Nelaimes gadījuma pabalsta izmaksas kārtību amatpersonām nosaka Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” (turpmāk – Noteikumi).

Amatpersonai nelaimes gadījuma pabalstu izmaksā, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

1. nelaimes gadījums noticis, pildot Noteikumu 6.1 punktā minētos pienākumus;

2. amatpersona guvusi Noteikumu 1.pielikumā minēto veselības bojājumu;

3. komisija, kura izmeklējusi nelaimes gadījumu un tā apstākļus, ir sastādījusi aktu, konstatējot, ka nelaimes gadījums noticis, pildot Noteikumu 6.1 punktā minētos pienākumus;

4. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs ir pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu (turpmāk – lēmums).

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs  lēmumu pieņem mēneša laikā pēc Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinuma (turpmāk – CMEK)  saņemšanas vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma saņemšanas par amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi piešķirto invaliditātes grupu. Amatpersona arī iesniedz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontu kredītiestādē.

Pabalstu neizmaksā, ja konstatē, ka nelaimes gadījuma cēlonis ir pašnāvība vai tās mēģinājums, alkohola vai citu apreibinošu līdzekļu lietošana, normatīvo aktu pārkāpumi vai nepiedienīga rīcība.

Institūcija, kurā amatpersona veic dienesta pienākumus, amatpersonu veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai uz CMEK nosūta pēc ārstēšanās pabeigšanas vai pēc 16 nedēļu ilga ārstēšanās perioda, ja darbnespēja turpinās, saskaņā ar nosūtījumu veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai (Noteikumu 3.pielikums).

Ja amatpersona nelaimes gadījumā guvusi veselības bojājumus ar dažādām smaguma pakāpēm, kopējo smaguma pakāpi nosaka atbilstoši smagākajiem veselības bojājumiem. Ja gūta trauma, noteicošais ir traumas smagums un tās radītās sekas, nevis amatpersonas darbspēju zaudējuma ilgums. Izmaksājamo pabalstu aprēķina atbilstoši veselības bojājumu smagākajai pakāpei vienā nelaimes gadījumā.

Vienas un tās pašas lokalizācijas atkārtotas traumas gadījumā, ja saglabājušās iepriekš gūtās traumas sekas, nelaimes gadījuma pabalstu izmaksā 50 procentu apmērā no attiecīgajai smaguma pakāpei noteiktā apmēra.

Pēc nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanas CMEK sagatavo atzinumu par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi (turpmāk – atzinums) (Noteikumu 4.pielikums). Ja trauma ir vienas un tās pašas lokalizācijas atkārtota trauma un saglabājušās iepriekš gūtās traumas sekas, to norāda atzinumā.

Ja amatpersonai piecu gadu laikā pēc nelaimes gadījuma veselības stāvoklis ir pasliktinājies un noteikta invaliditāte vai cita invaliditātes grupa uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, atbilstoši no jauna noteiktajai invaliditātes grupai maina arī pabalsta apmēru. Ja amatpersonai gada laikā, atkārtoti nosakot invaliditāti, tiek noteikta vieglāka invaliditātes grupa, nelaimes gadījuma pabalstu piešķir atbilstoši laikposmam, uz kuru gada laikā piešķirta attiecīgā invaliditātes grupa.

Ja nelaimes gadījuma pabalsta apmērs tiek pārskatīts, no amatpersonai izmaksājamā pabalsta atskaita summu, kura jau ir izmaksāta par to pašu nelaimes gadījumu.

Lai saņemtu pabalstu, amatpersona, kurai noteikta invaliditāte uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, vai persona, kura pārstāv viņas intereses, ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc invaliditātes grupas piešķiršanas iesniedz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontu kredītiestādē, kā arī informāciju par amatpersonai piešķirto invaliditātes grupu.

Lai saņemtu nelaimes gadījuma pabalstu, amatpersona, kurai radušies veselības bojājumi, 18 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz institūcijā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dienesta vietu, amatu un kontu kredītiestādē.

Pabalstu var izmaksāt divās daļās, pārskaitot pabalsta summu uz amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē:

1. ne mazāk kā 50 % no pabalsta apmēra – triju mēnešu laikā pēc visu pabalsta izmaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas;

2. atlikušo pabalsta daļu – sešu mēnešu laikā pēc visu pabalsta izmaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Amatpersona papildus nelaimes gadījuma pabalstam var saņemt arī nelaimes gadījuma pabalstu un pabalstu par morālām ciešanām nelaimes gadījuma laikā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Par pašvaldības piešķirto pabalstu apmēru un izmaksāšanas kārtību lemj attiecīgā pašvaldība.

  Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67829852 e-pasts: vsc@iem.gov.lv.

 

IV. Nelaimes gadījuma pabalsts gadījumā, kas nav saistīts ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītu dienesta pienākumu pildīšanu

Gadījumos, kad amatpersona ir cietusi nelaimes gadījumā, kas nav saistīts ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītu dienesta pienākumu pildīšanu, tai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un  Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” (turpmāk – Noteikumi) ir tiesības saņemt nelaimes gadījuma pabalstu šādā apmērā:

1) I grupas invalīdam — 35 572,50 euro;

2) II grupas invalīdam — 17 786,50 euro;

3) III grupas invalīdam — 7 114,50 euro.

4) smaga veselības bojājuma gadījumā — 5 000 euro;

5) vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā — 2500 euro;

6) viegla veselības bojājuma gadījumā — 100 euro, ja pārejošā darba (dienesta) nespēja ilgst vairāk par sešām dienām.

Lai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņemtu pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu, kas nav saistīts ar dienesta pienākumu pildīšanu, bet persona ir guvusi ievainojumu vai sakropļojumu vai tās veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību) un 12 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija attiecīgajai personai noteikusi invaliditāti uz laiku, kas nav mazāks par vienu gadu, amatpersona mēneša laikā pēc invaliditātes grupas piešķiršanas iesniedz institūcijā, kurā tā veic dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē.

Lai amatpersona saņemtu pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu, kas nav saistīts ar dienesta pienākumu pildīšanu, bet persona ir guvusi smagu, vidēju vai vieglu (ja pārejošā darbnespēja ilgst vairāk par sešām dienām) veselības bojājumu, tā mēneša laikā pēc darbnespējas beigšanās iesniedz institūcijā, kurā amatpersona veic dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē.

Ja nelaimes gadījums noticis ārpus dienesta pienākumu izpildes laika, amatpersona vienlaikus ar augstāk minēto iesniegumu institūcijā, kurā amatpersona pilda dienesta pienākumus, iesniedz paskaidrojumu par notikušā nelaimes gadījuma apstākļiem, apliecinājumu, ka nepastāv Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktie pabalstu izmaksas ierobežojumi, kā arī ārstniecības personas izsniegtu izziņu par nelaimes gadījumā gūtajiem veselības bojājumiem.

Mēneša laikā pēc šo noteikumu minēto dokumentu saņemšanas institūcija noskaidro nelaimes gadījuma apstākļus, ja nelaimes gadījums ir noticis ārpus dienesta pienākumu izpildes laika, un sagatavo atzinumu, kuru veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai nosūta CMEK un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram.

Amatpersonu veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai uz CMEK nosūta pēc ārstēšanās pabeigšanas vai pēc 16 nedēļu ilga ārstēšanās perioda, ja darbnespēja turpinās, saskaņā ar nosūtījumu veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai (Noteikumu 3.pielikums).

Pēc nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanas CMEK sagatavo atzinumu par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi (turpmāk – atzinums) (Noteikumu 4.pielikums).

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu minētā atzinuma saņemšanas. Pabalstu piešķir, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi guvusi šo Noteikumu 1. pielikumā minēto veselības bojājumu.

Ja piecu gadu laikā pēc nelaimes gadījuma amatpersonas veselības stāvoklis ir pasliktinājies un noteikta invaliditāte vai cita invaliditātes grupa uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, atbilstoši noteiktajai invaliditātes grupai pārskata arī pabalsta apmēru. Ja pabalsta apmērs tiek mainīts, no amatpersonai izmaksājamā pabalsta atskaita summu, kura jau ir izmaksāta par to pašu nelaimes gadījumu. Ja amatpersonai, gada laikā atkārtoti nosakot invaliditāti, noteikta vieglāka invaliditātes grupa, nelaimes gadījuma pabalstu piešķir atbilstoši laikposmam, uz kuru gada laikā piešķirta attiecīgā invaliditātes grupa.

Pabalstu var izmaksāt divās daļās, pārskaitot pabalsta summu uz amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē:

1. ne mazāk kā 50 % no pabalsta apmēra – triju mēnešu laikā pēc visu pabalsta izmaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas;

2. atlikušo pabalsta daļu – sešu mēnešu laikā pēc visu pabalsta izmaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Pabalstu neizmaksā, ja konstatē, ka nelaimes gadījuma cēlonis ir pašnāvība vai tās mēģinājums, alkohola vai citu apreibinošu līdzekļu lietošana, normatīvo aktu pārkāpumi vai nepiedienīga rīcība.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67829852 e-pasts: vsc@iem.gov.lv.

 

V. Pabalsts sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi

Pabalsta sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi izmaksas kārtību un apmērus nosaka Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” (turpmāk – Noteikumi) un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

Ja Iekšlietu ministrijas amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta pienākumus, gājusi bojā vai mirusi gada laikā pēc nelaimes gadījuma darbā tajā gūto veselības bojājumu dēļ, tās laulātajiem un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 100 000 euro apmērā.

Iekšlietu ministrijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā, kas nav saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītu dienesta pienākumu pildīšanu, tās laulātajiem un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 12 mēnešalgu apmērā, bet ne mazāku kā 10 000 euro.

Lai amatpersonas laulātais un lejupējie, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie radinieki saņemtu pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi, viņi sešu mēnešu laikā pēc amatpersonas nāves iesniedz institūcijā, kurā amatpersona ir veikusi dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, mirušās amatpersonas vārdu, uzvārdu un miršanas datumu un radniecību apliecinoša dokumenta kopiju.

Minēto iesniegumu persona, kas ir tiesīga saņemt pabalstu, var iesniegt gada laikā pēc amatpersonas nāves, ja tā šo noteikumu sešu mēnešu laikā pēc amatpersonas nāves ir rakstveidā informējusi institūciju par objektīviem apstākļiem, kas liedza laikus iesniegt iesniegumu. Ievērojot iesniegumā norādītos objektīvos apstākļus, institūcija nosaka termiņu radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšanai.

Ja tās institūcijas vadītājs, kurā amatpersona ir veikusi dienesta pienākumus, vai institūcijas vadītāja pilnvarota amatpersona, ir pieņēmusi lēmumu izmaksāt pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi, lēmumu nosūta Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram.

Pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi izmaksā vienādās daļās amatpersonas laulātajam un lejupējiem. Ja lejupējo nav, tad pusi no pabalsta apmēra piešķir laulātajam, bet otru pusi – tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai sešu mēnešu laikā vai institūcijas noteiktajā termiņā.

Institūcija mēneša laikā pēc Noteikumos minētā termiņa beigām pieņem lēmumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu sakarā ar amatpersonas nāvi vai bojāeju, norādot piešķirtā pabalsta apmēru, vai par atteikumu piešķirt pabalstu. Noteikumu 5.2punktā un  23.2 punktā minētajos gadījumos pabalsts vai tā daļa tiek rezervēta līdz brīdim, kad tiek iesniegta radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopija.

Ja radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopija netiek iesniegta institūcijas noteiktajā termiņā, institūcija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu vai tā daļu amatpersonas nāves vai bojāejas gadījumā un pabalsts vai tā daļa tiek proporcionāli izmaksāta citiem pabalsta saņēmējiem, ja tādi ir.

Pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju vai nāvi, vai tā daļu var izmaksāt divās vienādās daļās, pirmo daļu izmaksājot divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu sakarā ar amatpersonas bojāeju un otro daļu izmaksājot sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu sakarā ar amatpersonas bojāeju. Attiecīgo summu pārskaita uz laulātā un lejupējo, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējo radinieku norādīto kontu kredītiestādē.

Ja tās institūcijas vadītājs, kurā amatpersona ir veikusi dienesta pienākumus, vai institūcijas vadītāja pilnvarota amatpersona ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu izmaksāt pabalstu sakarā ar amatpersonas bojāeju, institūcija nosūta lēmumu amatpersonas laulātajam un lejupējiem, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai.

Pabalstu neizmaksā, ja konstatē, ka nelaimes gadījuma cēlonis ir pašnāvība vai tās mēģinājums, alkohola vai citu apreibinošu līdzekļu lietošana, normatīvo aktu pārkāpumi vai nepiedienīga rīcība.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67829852 e‑pasts: vsc@iem.gov.lv.

 

VI. Psiholoģiskā palīdzība

 

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Psiholoģiskā atbalsta nodaļa nodrošina psiholoģisko palīdzību un atbalstu Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pēc pienākumu veikšanas paaugstināta stresa vai krīzes un katastrofas apstākļos.

Nodaļas psihologi veic krīzes intervenci un psiholoģisko konsultēšanu, atjaunojot amatpersonas psiholoģisko un garīgo līdzsvaru, kā arī lai novērstu pēctraumatiskā stresa sindroma attīstību un citas sekas. Individuālās konsultācijas amatpersonām sniedz pēc amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi vai  tās dienesta vietas pieprasījuma.  Konsultāciju skaitu nosaka psihologs izvērtējot konkrētās Iekšlietu ministrijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi psiholoģisko stāvokli.

Bezmaksas individuālās psiholoģiskās konsultācijas Iekšlietu ministrijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi var saņemt pie Psiholoģiskā atbalsta nodaļas speciālistiem visā Latvijā pēc iepriekšēja pieraksta.

Sīkāku informāciju par psiholoģisko atbalstu amatpersonām var atrast bukletā.

 

Pieteikties konsultācijām var zvanot uz zemāk norādītiem tālruņa numuriem:

 

Psiholoģiskās atbalsta nodaļas vadītāja – Olga Vlasenko  mob. tālrunis 28618182

 

Rīgā, Slokas ielā 66, 6. un 7. kab.

Mob. tālrunis 25667470

 

Valmierā,  Tērbatas ielā 9, 4 kab.

Mob. tālrunis 25666401

 

Jelgavā,  Dobeles ielā 16, dzīv. Nr.1a

Mob. tālrunis 25667164

 

Daugavpilī, Piekrastes ielā 23, 16. kab.

Tālrunis 67829867

Mob. tālrunis 26369561

e-pasts: violeta.rimko@iem.gov.lv; ilona.zodzika@iem.gov.lv

 

Liepājā,  Ganību ielā 63/67, 25 kab

Mob. tālrunis 25668915