VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

VSC trauksme

Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums stājās spēkā 2019. gada 1. maijā un ir izstrādāts, lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem, nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

Trauksmes cēlējs var būt fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs var ziņot par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, riskiem sabiedrības veselībai, darba drošības apdraudējumu.

Trauksmes celšanas ziņojumu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā var iesniegt:

  1. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz e-pasta adresi vsctrauksme@iem.gov.lv ;
    2. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:
    2.1. nosūtot pa pastu; 
    2.2. nogādājot ar kurjeru; 
    2.3. iesniedzot klātienē. 

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt, aizpildot veidlapu.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss. Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. 

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos Agita Sukure, Administratīvās nodaļas vadītāja, tel. 67829858, e-pasta adrese vsctrauksme@iem.gov.lv .

Pie kontaktpersonas var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv.